Algemene voorwaarden Morris Media

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Morris Media, vertegenwoordigd in de persoon van B.G.H. Morris zijnde Morris Media. Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze degelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Algemeen

Toepasselijkheid
Art. 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Opdrachtnemer schriftelijk (of per e-mail) zijn bevestigd.
2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.
Totstandkoming overeenkomsten
Art. 2. 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer, dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.
3. De Opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indiendoor haar niet binnen 3 dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend.
Nakomingstermijn
Art. 3. 1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, geldenderhalve niet als fatale termijnen, zodat Opdrachtnemer bij overschrijding van een termijnin gebreke dient te worden gesteld.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de termijnen van nakoming aan te passen, en /of deuitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien niet tijdig alle voor de uitvoeringvan de overeenkomst vereiste gegevens of goederen door Opdrachtnemer zijnontvangen; indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan wel indien andere, voorrekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, daartoe aanleiding geven.
Prijzen
Art. 4. 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden de geoffreerde of overeengekomen prijzen exclusief B.T.W, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
2. Waardevermindering van Nederlandse valuta alsmede kostenstijgingen voor Opdrachtnemer die in redelijkheid niet door Opdrachtnemer konden worden voorzien, dan wel kostenstijgingen ten gevolge van overheidsmaatregelen, geven Opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
3. In het geval een opdracht tegen een vaste vergoeding wordt aangenomen, geldt de overeengekomen prijs voor de in de offerte/opdrachtbevestiging overeengekomen werkzaamheden. In geval van wijziging dan wel uitbreiding van de werkzaamheden, welke wijziging of uitbreiding op verzoek van Opdrachtgever plaatsvindt, of ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door Opdrachtgever noodzakelijk is, wordt de overeengekomen prijs evenredig verhoogd. Een vermindering van de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever leidt niet tot vermindering van de overeengekomen prijs, tenzij dit nader schriftelijk door partijen wordt overeengekomen.
Intellectueel eigendom
Art. 5. 1. Alle eigendomsrechten waaronder rechten van intellectueel eigendom en bewerking ten aanzien van videoproducties of andere door of namens Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst vervaardigde of gebruikte zaken, berusten bij Opdrachtnemer.
2. Nadat Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft voltooid en Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, komt aan Opdrachtgever een persoonlijk, niet overdraagbaar gebruiksrecht van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde productie / levering toe.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om het resultaat van de overeenkomst zoals onder meer een geleverde videoproductie, te gebruiken voor eigen (commerciële) doeleinden, zoals plaatsing van het geleverde op haar website, plaatsing op YouTube of plaatsing in apps of partnerwebsites tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
4. De in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte bronbestanden, bestaande uit Adobe After Effects documenten, Adobe Illustratordocumenten, Adobe Première documenten, Adobe InDesign documenten, ruwe fotografie- en videobeelden, audiobestanden, rekwisieten en maquettes blijven eigendom van Opdrachtnemer. Mits overeengekomen, bestaat de mogelijkheid dat hiervan afgeweken wordt bij Adobe Illustrator documenten.
Aansprakelijkheid
Art. 6. 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niettijdige, niet volledige of niet juiste nakoming, hoe ook, onverminderd het recht vanOpdrachtnemer, alsnog na te komen hetgeen door Opdrachtgever is bedongen.
2. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
3. Indien komt vast te staan dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de facturen. In het geval Opdrachtnemer geen beroep zou toekomen op het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar aan Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor hetgeen, waartoe Opdrachtgever jegens derden zal worden gehouden, anders dan de rechtstreekse gehoudenheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever als voortvloeiende uit deze voorwaarden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ter zake vrijwaren.
5. De in de voorgaande leden van dit artikel verwoorde uitsluiting dan wel beperking van aansprakelijkheid geldt ook indien de werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van haar werkzaamhedenindien die werkzaamheden zijn uitgevoerd op grond van foutieve, of onvolledige informatie, welke informatie is verstrekt door Opdrachtgever.
Overmacht
Art. 7. In geval van overmacht, is Opdrachtnemer ontslagen van al haar contractsverplichtingen jegens de Opdrachtgever. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit overeenkomst in de weg te staan, zoals onder meer, maar niet uitsluitend; ziekte of arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer, maatregelen van overheidswege, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet nakoming van onze leveranciers althans niet-nakoming onder de met Opdrachtnemer afgesproken condities, overlijden van eerste graads familieleden van Opdrachtnemer, bedrijfsstoring; of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtnemer onmogelijk of zeer bezwaarlijk maken.
Betaling
Art. 8. 1. Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur c.q. vordering steeds 14 dagen na factuurdatum of de anderszins gestelde termijn. Opdrachtgever wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, heeft Opdrachtnemer het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de Opdrachtnemer verder toekomende rechten. De van de rente is overeenkomstig die van de wettelijke (handels)rente. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke (handels) rente, verhoogd met 4.
3. Iedere verplichting van Opdrachtgever is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.
4. Door Opdrachtnemer ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgensop de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de Opdrachtgever anders aangeeft.
5. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Opdrachtnemer afzonderlijk worden gefactureerd.
Kosten
Art. 9. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door Opdrachtnemer worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, zijn ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten belopen15% van de vordering, met een minimum van € 150,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op nakoming en verdere vergoeding van de schade. De kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering uit handen wordt gegeven, ongeacht of de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is. In het geval een betalingstermijn wordt overschreden en Opdrachtgeverdoor Opdrachtnemer wordt aangemaand, is Opdrachtnemer gerechtigd € 10,00administratiekosten in rekening te brengen.
Zekerheid ontbinding en opzegging
Art. 10.1. Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling bij niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, door Opdrachtgever, of een gegronde vrees daarvoor, zoals in geval Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan welindien te zijnen laste beslag wordt gelegd, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst dienaangaande door een enkele verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op verdere vergoeding van de schade, of om zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming. Indien Opdrachtgever met enige verplichting, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeisbaar en is Opdrachtnemer gerechtigd naast opschorting van haar verplichtingen, ook voor de verdere nakoming deugdelijke zekerheid te verlangen.
2. In het geval de opdracht door Opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd, is Opdrachtgever gehouden om alle kosten die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt te vergoeden. Voorts dient Opdrachtgever het overeengekomen honorarium aan Opdrachtnemer te voldoen. Indien het honorariumafhankelijk is van de volledige volbrenging van de opdracht, is Opdrachtgever een deel van dat totale honorarium verschuldigd, evenredig aan het gedeelte van de opdracht dat inmiddels is uitgevoerd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om ander schade of kosten voortvloeiende uit de beëindiging, zoals winstderving, op Opdrachtgever te verhalen.
Kettingbeding
Art. 11. Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onderneming is de Opdrachtgever verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op teleggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover Opdrachtnemer voor hun verzuimen.
Meerdere partijen
Art. 12. Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Opdrachtnemer enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voorde volledige nakoming daarvan.
Geheimhouding
Art. 13. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van Opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of redelijkerwijs vermoedt dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.
Rechtskracht
Art. 14. De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van Opdrachtnemer geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
Toepasselijk recht
Art. 15. 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, voortvloeiende verbintenissen, de plaats van vestiging van Opdrachtnemer zal gelden.
3. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.
Geschillen
Art. 16. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Opdrachtnemer, thans zijnde Goirle, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
Conversie
Art. 17. 1. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de Opdrachtgever toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen dooreen geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.